FTISGSIN211115

 • Mã vận đơn: FTISGSIN211115
 • Tên sản phẩm:
 • Dịch vụ:
 • Thanh toán cước:
 • Nơi gửi:
 • Tên người gửi:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:
 • Nơi nhận:
 • Tên người nhận:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:

Tình trạng vận đơn

 1. Đã lấy hàng -

 2. Đang vận chuyển -

 3. Đã giao hàng -

Cập nhật

Số thứ tự Thời gian Hoạt động
112/11/2021 12:00 amFull container at CLI CY
213/11/2021 10:36 pmPlanning to load MV HAIAN MIND VOY. 111S