FTISGNHKG211018

 • Mã vận đơn: FTISGNHKG211018
 • Tên sản phẩm: GC
 • Dịch vụ: DIRECT SERVICE
 • Thanh toán cước: MBL PREPAID / HBL COLLECT
 • Nơi gửi:
 • Tên người gửi: *** *** *** *** LTD
 • Số điện thoại: 886****
 • Địa chỉ: TAICHUNG.TW
 • Nơi nhận:
 • Tên người nhận: *** *** LTD
 • Số điện thoại: 852****
 • Địa chỉ: HONG KONG

Tình trạng vận đơn

 1. Đã lấy hàng - 12/10/2021

 2. Đang vận chuyển - 21/10/2021

 3. Đã giao hàng -

Cập nhật

Số thứ tự Thời gian Hoạt động
123/10/2021 11:00 pmETA HKG
224/10/2021 2:21 pmHKG CY